Ogljikova stopinja

Ogljikova stopinja
March 8, 2006 Ujusansa Surf Klub

Ali poznaš številko svoje ogljikove stopinje? Ve&#269ina ljudi jo ne pozna. še ve&#269, ve&#269ina ljudi sploh ne ve kaj to je. Ogljikova stopinja (Carbon Footprint) je mera za vpliv posameznega &#269loveka na okolje v obliki koli&#269ine toplogrednih plinov, ki jih posameznik "zakrivi". Meri se jo v enotah CO2 – ogljikovega dioksida.

S pomo&#269jo Safe Climate Carbon Calculatorja, si lahko izra&#269unamo svojo ogljikovo stopinjo in si ustvarimo predstavo o našem vplivu na okolje. S tem znanjem se potem la&#382je potrudimo zmanjšati naš vpliv. Na primer, ob vo&#382nji z avtomobilom se z vsakim porabljenim litrom goriva sprosti CO2. Odvisno od velikosti avta in porabe lahko v enem letu samo z vo&#382njo prispevamo taliko CO2, kot tehta sam avto. Povpre&#269en &#269lovek ustavi v letu 10,500 kg CO2, povpre&#269en Amari&#269an recimo okoli 20.000 kg, kar je najvišja vrednost na svetu. ZDA prispeva kar 20% celotne emisije toplogrednih plinov na svetu.

Kako zmanjšati svojo stopinjo? Vozimo manjši avto z manjšo porabo in vozimo se manj. Sadimo drevesa ali se zavzemamo za ohranitev gozdov. Celoten vpliv posameznika je v resnici precej ve&#269ji, kot samo njegova osebna poraba energije. Upoštevati bi bilo treba tudi porabo energije za vse izdelke, ki jih posameznik kupi ali uporablja, ter za vse ostale aktivnosti. Okvirni podatek (na podlagi podatkov za ZDA) je, da doma&#269a poraba enrgije in poraba energije za transport prispevata 40% k celotni emisije toplogrednih plinov. Tako da je potrebno svoj rezultat pomno&#382iti z 2.5, da dobimo resni&#269no sliko, koliko CO2 odpade na nas. 

Koli&#269ina CO2 v atmosferi se je od za&#269etka industrijske revolucije pove&#269ala za 30%. Za la&#382jo primerjavo in izra&#269un se tudi ostale toplogredne pline prera&#269uno v enote CO2, glede na to kašen vpliv imajo na toplo gredo v primerjavi z CO2. Ostali plini so:

  • Metan (CH4) – poljedelstvo, &#382ivinoreja, vrtanje nafte. &#268lovek je dvignil koli&#269ino metana v atmosferi za 145%.
  • Dušikov oksid (N2O) – razli&#269ne poljedelske in industrijske dejavnosti, umetna gnojila, najlon, kurjenje organskih snovi in fosilnih goriv. &#268lovek je dvignil koli&#269ino metana v atmosferi za 15%.
  • Ozon (O3) – ozon v ni&#382jih plasteh atmosfere nastane ob reakciji son&#269ne svetlobe in onesna&#382evanja iz avtomobilov in tovarn. Na severni polobli se je koli&#269ina ozona v zraku podvojila.
  • Klorofluoroogljiki (CFC) – skupaj z drugimi PFC, SF6 in HFCs se uporabljajo pri izdelavi hladilnikov, klim in še v drugih industrijskih procesih. Uporaba CFC se naglo zmanjšuje zaradi vpliva na ozonsko plast. Vendar pa so nekateri njihovi nadomestki kot HFC prav tako toplogredni plini. SF6 je izolacijski plin pri prenosu elektrike. Je najbolj mo&#269an toplogredni plin, 25.000 krat mo&#269nejši od CO2.

Poleg karbonske stopinje se lahko izra&#269una tudi širša – ekološka stopinja. Ta pove koliko zemlje in vode je potrebno za proizvodnjo vseh stvari, ki jih &#269lovek potrebuje in odstranitev vseh odpadkov, ki jih proizvede. Ok, dosti nakladanja.

1. Izra&#269unaj si svojo Ogljikovo stopinjo
2. Preberi si kako zmanjšati svojo stopinjo

Pomo&#269 pri kalkulatorju
Za izra&#269un koli&#269in je dobro vedeti nekatere cene itd:
– cena plina je 87 SIT/m3
– cena elektrike je okoli 20 SIT/kwh
– ena milja je 1.609344 kilometra
– cena kurilnega olja je 146 SIT/l
– LPG sta plina propan in butan
– natural gas pa je zemeljski plin
– &#269e morda ne veš, tudi pri nas lahko izbereš vir elektrike, recimo Modro in Zeleno energijo.
Modro energijo dobimo za dopla&#269ilo 1SIT/kWh in pomeni, da je vsa elektrika iz slovenskih hidroelektrarn. Pri njeni proizvodnji se ne porabljajo dragocena fosilna goriva, prav tako pa ne obremenjuje okolja s toplogrednimi plini, škodljivimi emisijami ali radioaktivnimi odpadki.
– Zeleno energijo prav tako dobimo za dopla&#269ilo 1 SIT/kWh in pomeni, da elektrika prihaja iz okolju prijaznih in obnovljivih energetskih virov (desetih lastnih malih hidroelektrarn, biomasa, bioplin, son&#269na energija, vetrna energija).

Predlagam, da svoj rezultat zapišete v komentarje.

Comments (0)

Leave a reply